Woman stabs children as house burns around them, killing four, Georgia sheriff says